Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Quản lý chứng minh nhân dân
 • Quản lý con dấu
 • Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
 • TÌM THẤY 20 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Cấp Chứng minh nhân dân
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  2
  Cấp đổi Chứng minh nhân dân
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  3
  4
  Cấp lại Chứng minh nhân dân
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2020
  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2020